Panagije

Pored naprsnog krsta, znak episkopskog dostojanstva je i panagija. Panagija (grč. pán – sve, ágios – sveta) i enkolpija (grč. enkolpija-grudi) – nešto što stoji u grudima ili na grudima; otuda: kutijica sa relikvijama (obično krstić, medaljon, Hristov monogram i dr.) koja se nosi o vratu.

Panagija je mala ikonica izrađena od emajla, srebra i zlata sa likom Isusa Hrista i Presvete Bogorodice sa malim Hristom na rukama. Panagiju nosi episkop na prsima, kao stalno podsećanje na svoj dug da nosi u srcu svome Gospoda i da se pouzda u zastupništvo Presvete Majke Njegove. Enkolpion – medaljon, ranije u obliku diptiha, uglavnom kružnog oblika na kome je predstavljena (na unutrašnjoj strani) Bogorodica Širšaja, a na drugoj strani Isus Hristos ili Sveta Trojica u vidu tri anđela – kao Gostoljublje Avraamovo (prema Post. 18:1-8). Panagija je odličje arhijereja koje oni nose na prsima.