Српски ћирилица  Srpski latinica  English  Руский  Ελληνικά

поруџбина               испорука и плаћање               паковање               сертификат               ауторско право               благослов               решења 
     
 
 
 

РЕШЕЊЕ
О ЗНАКУ ПРОИЗВОЂАЧА
(Дирекција за мере и племените метале Републике Србије)

Решење о знаку произвођача

 

СЕРТИФИКАТ
О КЛАСИФИКАЦИЈИ У УМЕТНИЧКЕ ЗАНАТЕ
(Министарство економије и регионалног развоја Републике Србије)

Сертификат о уметничком занату

    

    

На основу члана 48. став 3. Закона о привредним друштвима ("Сл. гласник РС", број 125/04), члана 2. став 3. Закона о приватним предузетницима ("Сл. гласник СРС", бр. 54/89, 9/90 и "Сл. гласник РС", бр. 46/91, 53/95, 35/02, 55/04, 61/05 и 101/05), и чл. 2. и 7. Правилника о одређивању послова који се сматрају уметничким и старим занатима, односно пословима домаће радиности ("Сл. гласник РС", број 21/05) и члана 9. став 1. а у вези са чланом 44. став 1. тачка 7. Закона о министарствима ("Слижбени гласник РС", број 65/08), поступајући по захтеву предузетника Ристовић Горана, оснивача Самосталне филигранско-кујунџијске радње за израду уметничких предмета од племенитих метала "ФИЛИГРАН ПОКИМИЦА", са седиштем у Краљеву, улица Хајдук Вељкова број 18/2/5, Сектор за управне и надзорне послове у области привредних регистара Министарства економије и регионалног развоја Републике Србије даје следеће:

 

М И Ш Љ Е Њ Е
(Сертификација)

     I - Да се ручно, у техници традиционалног филиграна, израђени црквени предмети од сребра (стона, висећа и олтаска кандила, напрсни крстови, панагије, архијерејска жезла и штапови, митре, стони и престони крстови, ореоли и окови на иконама, кутијице за тамјан, кадионице, свећњаци и чираци и др.) у Самосталној филигранско-кујунџијској радњи за израду уметничких предмета од племенитих метала "ФИЛИГРАН ПОКИМИЦА", са седиштем у Краљеву, улица Хајдук Вељкова 18/2/5 и издвојеној просторији у Жичи, Готовац 46, предузетника Ристовић Горана, могу сматрати производима уметничког заната.

     II - Ручно израђени производи из става I диспозитива овог мишљења који се стављају у промет као производи уметничког заната, поред прописаних декларације и ознака за ту врсту производа, могу имати и посебну ознаку: "производ уметничког заната" као и стилизовану ознаку отворене шаке.

      III - Предузетник може ручно израђене производе из ст. I и II диспозитива овог мишљења означити и својим знаком - знаком предузетника, чију садржину, облик и димензије сам одређује, у складу са прописима.

 

МИНИСТАРСТВО ЕКОНОМИЈЕ И РЕГИОНАЛНОГ РАЗВОЈА
РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
- Сектор за управне и надзорне послове у области привредних регистара -
Број: 300-313-01-00040/2008-09 од 10. децембра 2008. године

 

 

ПОМОЋНИК МИНИСТРА
Др. Драган Јањић    

 

Сертификат о уметничком занату стр. 1                  Сертификат о уметничком занату стр. 2                  Сертификат о уметничком занату стр. 3

 

 

      Поставите на